Det mener Enhedslisten om Kulturpolitik

Kulturelle oplevelser og aktivitet skal være en ret for alle

Socialister har altid været bevidst om betydningen af kultur som led i kampen for socialisme. Kultur er vigtig for at udvikle vores sociale bevidsthed. Kunsten taler direkte til vores følelser, sanser og intellekt, og styrker hermed vores evner til empati og indsigt. Kunsten er et værktøj for radikal forandring. Herigennem kan vi opbygge den solidaritet, som er en nødvendighed i den daglige kamp for et økonomisk, socialt og miljømæssigt bæredygtigt samfund.

Alle mennesker skal have adgang til at nyde og deltage i mange forskellige slags kulturelle aktiviteter, der fremmer høj kvalitet, og kunstnerne skal have ordentlige levevilkår. Enhedslisten støtter fællesskab, humanisme og menneskets muligheder for selv at gøre noget og påvirke sine omgivelser. Vi bekæmper fremmedgørelse og menneskelig isolation. En særlig indsats er nødvendig for at sikre tilgængelig kultur, kulturdeltagelse og ytringsfrihed for alle, også mennesker med særlige behov.

Økonomiske interesser begrænser mangfoldigheden og fornyelsen. Vi ønsker fri og lige adgang til kunst, kultur og idræt i alle dele af landet.

Kulturen har en vigtig rolle for den enkeltes og fællesskabets udvikling. Nytænkning skal blomstre. Der skal stilles kritiske spørgsmål og man skal udfordres på vante forestillinger og fordomme og søge styrke til forandringer. Men den kommercielle kultur kan ikke sikre mangfoldigheden. Derfor er offentlig støtte nødvendig. Enhedslisten støtter foreningers og netværks arbejde med kunst, kultur og idræt, samt kooperativer, kunstner-ejede og egentlige samfunds-ejede selskaber.

Danmark må fremme mellemfolkelig kommunikation og forståelse via kulturmøder, film, litteratur, udstillinger, mv. fra hele verden, sprogkurser mv. og udvekslingsprogrammer, der ikke kun tilgodeser eliten. Dette er en forudsætning for social forandring, kulturudvikling og dynamisk fred i verden.

Danmark er et multikulturelt samfund, hvor åbenhed, samarbejde, menneskerettigheder og demokrati er vigtige begreber for en mangfoldig og integreret udvikling. Det er vigtigt, at der er løbende dialog mellem de forskellige grupper, at integrationsrådene høres, og at rammerne for aktiviteter og møder øges.

For at dansk kan understøttes på verdensplan fx på Internettet og internationalt udviklede programmer skal standarder og Open Source løsninger støttes på internationalt plan.

Folkelig aktivitet

Samtidig med den professionelle kunst bør der eksistere mangfoldige udtryk baseret på menneskenes egen aktivitet. Alle skal have mange forskellige muligheder for at indgå i kulturelle aktiviteter. Kultur er mødested på tværs af alle kulturelle og sociale lag. Foreningslivet og idrætten er en væsentlig del af det danske kulturliv. Derfor skal der sikres gode vilkår for folkelige aktiviteter, fx gadeaktiviteter, fester, byhaver og øget borgerindflydelse.

Amatørteater, børnekultur, kunsthåndværk, grafik og musiksteder m.v. skal være tilbud, der uafhængigt af kommercielle interesser og brugerbetaling er til stede i lokalområdet. I flere byer er der en underskov af folkelig aktivitet. Det kan være med udgangspunkt i foreninger, grupper, arbejdsløshedsprojekter, et socialt netværk, fagforeninger, ungdomsklubber, idrætsklubber eller initiativer, der inddrager multikulturelle elementer. Disse miljøer skal støttes.

Medborgerhuse (beboerhuse og forsamlingshuse) i lokalområdet er - ved siden af folkeskolen - vigtige lokale kulturcentre. Det er afgørende for demokratisk udvikling at sikre gratis mødesteder for alle. Beboerstyrede kulturhuse med værksteder og øvelokaler med mulighed for kulturel udfoldelse og oplevelse er en vigtig del af det lokale kulturmøde. Der skal blandt andet satses på tilbud, der retter sig mod børn og unge.

Folkeoplysning

Folkeoplysningen er en af hjørnestenene i kulturpolitikken. Højskoler, oplysningsforbund, foreninger, biblioteker og museer spiller en vigtig rolle i dansk kulturliv. De er vigtige for såvel den enkeltes som forskellige gruppers personlige udvikling og fri udfoldelse - og dermed for en demokratisk udvikling. Enhedslisten vil derfor arbejde for at lette adgangen til deltagelse i folkeoplysende aktiviteter - praktisk og økonomisk.

Folkebibliotekerne skal tilbage til nærområderne for at styrke hele befolkningens lige, frie og gratis adgang til uddannelse, oplysning og kulturel aktivitet. Tidssvarende digitale tilbud som e-bøger og digitale opslagsværker er en central forpligtelse for bibliotekerne og bør findes i alle kommuner. Gratisprincippet for biblioteksbenyttelse og -udlån skal sikres. Bibliotekerne skal være åbne når folk har tid. Et veluddannet personale er centralt for opretholdelsen af den gode formidling af viden og kultur. Det helt betjeningsløse bibliotek er ikke fremtidens bibliotek. For at styrke det lokale sammenhold bør folkebibliotekerne have mulighed for andre lokale aktiviteter såsom byttecenter og samspil med medborgerhuse.

Museernes centrale rolle både for formidling og forskning omkring kulturarven skal styrkes, herunder digitalisering af kulturarven. Der skal være gratis adgang til museerne.

Formidling til børn og unge

Kulturinstitutioner med statsstøtte forpligtes til at formidle deres kunst og kulturarv i daginstitutioner og skoler. Grundlaget for at blive aktiv deltager i kulturlivet lægges allerede i barndom og ungdom. Forudsætningen herfor er et tidligt møde med kulturen – fra daginstitutioner over folkeskoler til ungdomsuddannelserne. Derfor skal offentligt støttede kulturinstitutioner forpligtes til at afsætte en del af deres støttemidler til opsøgende virksomhed. Børn og unge skal møde kunstnerne/udøverne i deres dagligdag for hermed at blive rustet og gjort interesseret i at deltage aktivt og passivt i kulturlivet.

I øvrigt skal de kunstneriske fag styrkes i hele uddannelsessystemet.

De elektroniske medier

Den teknologiske udvikling har givet de elektroniske massemedier en fremtrædende rolle i kulturlivet. Det er ikke kun et spørgsmål om radio og tv, men hele it-udviklingen er afgørende for vores kulturelle udvikling. Den teknologiske udvikling giver mulighed for et højere informationsniveau, viden og global formidling, men den kan også føre til isolation og fremmedgørelse. Udviklingen afgøres af det offentlige modspil, der kan skabes mod kommercialiseringen og de store mediemonopoler.

Samfundet skal finansiere kvalitetsbaserede public-servicekanaler og således sikre en effektiv tv- og radiomodvægt til markedskræfterne.

De offentligt ejede medier skal:

  • finansieres over skatterne - den asociale licens skal afskaffes
  • være alsidige med såvel brede som smalle tilbud
  • sikre grundige og alsidige informationer og kultur fra hele verden
  • bidrage til et folkeligt og demokratisk engagement
  • understøtte dansk kunst, kultur og sprog
  • give etniske minoriteter mulighed for at få tilfredsstillet deres kulturelle behov og indgå i en gensidig berigelse og inspiration mellem de forskellige kulturer
  • sikre de lokale og regionale ikke-kommercielle tv- og radiostationer
  • også understøtte åbne standarder og Open Source
  • ikke overflødiggøre udbredt udstyr ved fjernelse af understøttelse af dette, fx FM radio
  • kildebeskyttelse og ytringsfrihed skal tilsikres

De elektroniske medier og internettet giver mulighed for stor folkelig deltagelse i produktion og forbrug af kultur. Dette skal støttes overalt bl.a. ved at Internettet skal være tilgængeligt i god kvalitet også i tyndt befolkede områder, og at der er gratis, nem og ensartet adgang for alle.

Økonomi

Kunst og kultur skal støttes af offentlige midler.

Private fonde støtter kulturen med store penge som de har grundet firmaskattefradrag på 125 % og skattefritagelse. Fondene skal beskattes mere, og beskatningen skal gå til brugerstyrede fællesråd, som kan sikre armslængdeprincipperne ved fordelingen af midlerne (ungeråd, musikråd, integrationsråd, kulturråd osv). Fondene skal ikke være dem, der dominerer prioriteringen af de kulturelle aktiviteter.

Der skal investeres i turisme og kultur, så turisterne kan hjælpe til at udbrede danske grønne og kulturelle løsninger internationalt, især skal der udbygges med flersproget adgang til dansk kultur både til gavn for herboende med andet sprog end dansk og turisterne, og ekstra indtægter ved øget turisme inkl skatter og afgifter skal delvist anvendes til kulturstøtte. Der skal lægges mere vægt på turisternes behov fremfor erhvervslivets.

Kunsten og kunstnerne

Kunst er bevidsthedsudvidende og frigørende fra udlevede og undertrykkende livs- og tankeformer, derfor er den betydningsfuld og skal støttes af samfundet. Det 20. århundredes avantgardebevægelser, der har vist vejen for demokrati og ytringsfrihed, har alle bygget på et socialistisk grundlag.

Formidlingen af kunst er altafgørende for at bibringe befolkningen en udvidet æstetisk og almendannende dømmekraft. Formidlingen af billedkunst praktiseres ikke aldersvarende. Undervisningsinstitutionerne i kunst fra børnehave til universitet og akademi bør efterses i forhold til mesterlæreprincippet. En dygtig lærers indflydelse på individets dannelse er uvurderlig.

Kunsten skal integreres i hverdagslivet, i boligarkitekturen, i skoler, uddannelsesinstitutioner og hospitaler og på arbejdspladserne og i den globale verden. Det kan blandt andet ske ved at afsætte et større beløb til såvel den æstetiske arkitektoniske kvalitet som til kunstnerisk udsmykning.

Der skal være plads til kunst, som yder modstand imod det etablerede.

Der skal være økonomiske støtteordninger for kunstnere i perioder, hvor de ikke producerer særligt meget, har få og løse ansættelsesforhold, eller har svært ved at afsætte det, de producerer. Vi ønsker gode forhold for produktion og salg af kunsternes produkter. Som vilkårene er i dag, er ophavsretten afgørende for sikring af skabende kunstneres levegrundlag. Dagpengesystemet skal kunne rumme og sikre kunstnerne mellem deres ofte atypiske ansættelsesforhold. Og kunstnerne skal behandles på lige fod med andre faggrupper, når de udfører arbejde for det offentlige.

Uddannelse af kunstnere skal støttes, også på lokalt niveau med forskellige kunstskoler, der også giver bedre muligheder for at komme ind på de videregående kunstneruddannelser. Vi ønsker almentdannende og erkendelsesfremmende kunst- og kulturundervisning til alle.

Ovenstående er vedtaget af Enhedslistens Kulturudvalg og godkendt af Enhedslistens Forretningsudvalg, d. 6/5-2015

Vi har vedhæftet to pjecer: 1 til print på begge sider og foldning til en pjece og 1 til visning på web. God fornøjelse.

BilagStørrelse
kulturpolitik_tryk.pdf177.5 kB
kulturpolitik_web.pdf114.37 kB